Sverige idag

Nyhetssida för ansvarsfulla svenskar.

Sverigedemokraternas nya principprogram (förslaget)

Posted by sverigeidag på november 17, 2011

Efter av genomläsning av det nya principprogrammet (förslaget som ska presenteras på landsdagarna 25-27 november) kan det med fog sägas att det är både genomtänkt och välskrivet. Det andas ideologi på ett genomtänkt sätt, men det saknas också en del. Texten flyter på bra, men ibland tycks man vara så kluven att man inte riktigt vet hur man ska förhålla sig till ett specifikt problem och då blir det rena snömoset. Första några citat från förslagets inledning som illustrerar tankegodset:

”För att nämna några konkreta exempel så menar vi bland annat att de flesta människor är sociala och kollektiva varelser som har ett nedärvt behov av att tillhöra en större gemenskap, att de flesta människor primärt identifierar sig med andra individer som påminner om en själv och att de flesta människor har lättare att visa solidaritet och empati med individer som man upplever är en del av samma gemenskap som man själv tillhör. Av detta drar vi slutsatsen att en stark nationell identitet och ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader har en gynnsam effekt på sammanhållningen, tryggheten och stabiliteten inom ett samhälle.”

”Som ett exempel på nedärvda egenskaper som förenar en viss grupp av människor, men inte hela mänskligheten kan nämnas att vi tror att det förutom de socialt konstruerade skillnader, vars existens vi erkänner, också finns biologiska skillnader mellan de flesta kvinnor och de flesta män, som sträcker sig bortom det som kan observeras med blotta ögat. I ett samhälle där människorna är fria att själva forma sina liv kommer dessa skillnader med största sannolikhet att leda till olikheter i preferenser, beteende och livsval. Om det till exempel är så, som en lång rad vetenskapliga studier indikerat, att fler kvinnor än män besitter en hög nivå av lingvistisk intelligens och att fler män än kvinnor besitter en hög nivå av spatial intelligens, så är det en fullt naturlig ordning att det är fler kvinnor än män som väljer humanistiskt orienterade utbildningar och fler män än kvinnor som väljer tekniskt orienterade utbildningar. Det är således inte vare sig ett problem, ett utslag av diskriminering eller resultatet av en förtryckande könsmaktsordning.”

”Med utgångspunkt i vår syn på den mänskliga naturens beskaffenhet menar Sverigedemokraterna menar att den ideologi som har bäst förutsättningar att lyckas skapa ett gott samhälle är Socialkonservatismen. Den europeiska socialkonservatismen föddes i mitten av 1800-talet som en reaktion på den samhällssplittring och det hotande klasskrig som följde i den tidiga industrialismens fotspår. De aspekter av den historiska socialkonservatismen som Sverigedemokraterna framförallt sympatiserar med är dess strävan efter att försöka skapa stabilitet och gemenskap i samhället genom att förena de bästa elementen hos den traditionella högern och den traditionella vänstern. Strävan efter att ersätta klasskamp och hat med förbrödring och nationell solidaritet, strävan efter att ersätta revolution med reformer och strävan efter att ersätta tendenser till anarki och samhällsupplösning med trygghet, hög moral och lag och ordning. Vi delar också den tidiga socialkonservatismens analys om att nationalismen och stärkandet av samhörigheten på den nationella identitetens och den gemensamma kulturens och historiens grund är det kanske viktigaste medlet för att förverkliga de ovan nämnda strävandena.”

Sedan kommer snömoset:

”Sverigedemokraternas nationalism är öppen och ickerasistisk. Eftersom vi definierar nationen i termer av kultur, språk, identitet och lojalitet, och inte i termer av historisk nationstillhörighet eller genetisk grupptillhörighet, så är vår nationella gemenskap öppen även för människor med bakgrund i andra nationer.”

Sverigedemokraterna gör alltså en egen definition av begreppet nationalism som urholkar begreppets innebörd. När SD definierar nationalismen utesluter de alltså den historiska nationstillhörigheten som förenar oss svenskar eller andra folk i sin nationalism. När SD säger att de definierar nationen ”i termer av kultur, identitet och lojalitet; så blir dessa begrepp helt innehållslösa om man inte lägger till ”folklig” eller något annat som relaterar till en fysisk verklighet. Vems identitet, vems språk, vems lojalitet och till vad? Istället för att definiera nationen som en historisk och kulturell gemenskap och gemensamma rötter så förnekar SD en sådan gemenskap genom att blanda in genetik i sammanhanget. Genetiken har med vetenskap och forskning att göra och varför detta nämns tycks bara bero på att man vill ta avstånd från den nationalism som tar avstamp i etnisk eller folklig grupptillhörighet, något som de allra flesta anser vara nationalism. I det här fallet borde det väl vara svensk identitet etc, men varför inte det förtydligas är svårt att förstå. SD avståndstagande till ”genetisk” grupptillhörighet kan möjligen har varit ett sätt att markera mot ”Svenskarnas Parti” som försöker göra genetik av invandringspolitiken på ett sätt som väcker avsmak mera än sympati. Men oavsett orsak och sammanhang så blir det malplacerat här.

När magasinet Fokus frågade Nils Gustaf Labba, verksamhetsledare på Samiskt informationscentrum, om vem som är same blev svaret följande:

– Usch, vilken besvärlig fråga. Det finns ett enkelt svar att den som känner sig som same också är det. Men det är också en fråga om etnicitet. Man kan till exempel inte konvertera till same.
– Varför inte det?
– Det handlar om ursprung och om blodsband. Man måste vara av samisk börd för att vara same.

En same och många andra folk i vår omvärld, särskilt alla folk som kan kallas naturfolk och som inte tvingats överge sin stam- eller nationstillhörighet, skulle inte gilla SD formuleringar som är ett avståndstagande från den folkliga nationalismen. Det är inte farligt att tala om blodsband och gemensamma rötter, varken för etniska minoriteter eller för oss svenskar. Vi har en historia av gemensamma rötter som är unik och som enbart har varit positiv, även om många politiska korrekta idag inte förmår begripa det. Det socialdemokratiska folkhemsbygget hade inte varit möjligt utan en homogen nation.

Ur principprogrammet:

”Vi inser till exempel att det i vissa fall är nödvändigt att låta en stat omfatta flera nationer och att vissa nationer med hävdvunnen, historisk rätt till det territorium de bebor saknar realistiska förutsättningar att kunna skapa och upprätthålla en egen stat. Närliggande exempel på detta är den svenska statens relation till de samiska och tornedalsfinska nationerna samt till den finlandssvenska minoritet som idag lever inom den finska statens ramar. Lösningen på dylika situationer bör vara att de nationer som befinner sig i minoritet inom den stat som de tillhör undantas från allmänna assimileringssträvanden och ges långtgående kulturell autonomi. Denna autonomi får dock inte i något avseende stå i motsats till allmänna rättsprinciper, grundläggande mänskliga rättigheter eller demokratiska principer.”

Det innebär att SD accepterar samernas rätt till sin identitet för att de saknar förutsättningar att kunna skapa en egen stat, men inte vill erkänna samma förhållande till oss svenskar för att vi redan har en egen stat. Kan det tolkas på något annat sätt?

Ur principprogrammet:

”Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.”

Sverigedemokraterna väljer att räkna adoptivbarn som infödda svenskar trots att deras bakgrund är väldigt olika och trots att de finns en stor kluvenhet bland många adoptivbarn om den egna identiteten. Möjligen är principprogrammet fel forum för vilken politik som ska accepteras när det gäller internationella adoptioner, men det vore på sin plats om SD ville hjälpa till att avbryta denna omoraliska människohandel.

I principprogrammet talar man mycket om mångkulturalism och invandring. Det ser ut som partiet har ansträngt sig för att invandring från främmande kulturer ska kunna fortsätta även i framtiden, om än i reducerad form.

Ur principprogrammet:

”Ju mer en invandrares ursprungliga identitet och kultur skiljer sig ifrån den svenska nationens och ju större gruppen av invandrare är, desto svårare blir assimileringsprocessen. Detta är en av de primära orsakerna till att Sverigedemokraterna förespråkar en begränsad och långsiktigt ansvarstagande invandring, i synnerhet ifrån länder där kulturen och värdegrunden starkt avviker ifrån den svenska.”

Frågan är varför man vill förespråka ens en begränsa invandring från främmande kulturer, när man borde stänga dörren för en sådan invandring helt och hållet.

Ur principprogrammet:

”Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet.”

Själva begreppet invandring bör omprövas helt och hållet och ifrågasättas som fenomen. Invandring är ingen naturlag som inte går att kontrollera, åtgärda eller stoppa. Det land eller folk som utsätts för yttre påtryckningar av folk som vill invandra eller organisationer och företag som uppmuntrar sådan invandring måste ha rätt att slå tillbaka och säga stopp. Under hela 1970-talet försvarade vänstern naturfolk och nationer i tredje världen från att utsättas för västerländska mark- och företagsuppköp, invandring av främlingar och gav stöd till dessa folks rätt till sin egen nationella självständighet. Var det inte samer, så var det aborginers eller indianers rättigheter man stred för. Idag är den kampen död och nu handlar de bara om att vänstern vill fylla upp alla vita nationer med så många icke-vita människor som möjligt. Gränser ska suddas ut och folk ska blandas upp. Det är den bistra verkligheten som en del inte vågar sätta ord på.

Ur principprogrammet:

”Flyktinginvandringen bör vara begränsad till en mindre mängd kvotflyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention och som endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd under den period som de livshotande konsekvenserna av den konflikt eller naturkatastrof man har flytt ifrån varar. Flyktingpolitiken skall annars primärt vara inriktad på att hjälpa flyktingar på plats, i krisområdenas närhet. Detta ger oss förutsättningar att nå de allra mest nödlidande och medför dessutom att vi kan hjälpa betydligt fler flyktingar för samma summa pengar jämfört med en modell där stora grupper av flyktingar hjälps i Sverige.”

När Sverigedemokraterna väljer att finna sig i att ta emot en FN-kvot av flyktingar är det en eftergift för den politiska korrektheten. Partiet borde istället föreslå att vi lämnar FN och att Sverige inte tar emot några kvotflyktingar alls, då sådana istället kan placeras på andra håll i världen till ett billigare pris. Genom att år efter år acceptera kvotflyktingar binder vi ris åt egen rygg och minskar möjligheten att förbli en svensk nation även i framtiden. Se på Södertälje som tog emot ”några få” flyktingar på 1970-talet, idag är situationen i kommunen alarmerande när den första skaran förökat sig mer än infödda svenskar och fått hit sina anhöriga.

Sverigedemokraterna hade åtminstone kunnat framhålla att flyktingar som Sverige tillfälligt tar emot (för återplacering senare) aldrig ska kunna få stanna i Sverige permanent eller någonsin kunna bli svenska medborgare.

Ur principprogrammet:

”Reglerna för anhöriginvandring måste vara utformade på ett sådant sätt att de inte bidrar till att skapa ökad segregation eller andra sociala och ekonomiska problem.”

Anhöriginvandring är en oändlig invandring. Den upphör aldrig om man accepterar den. Att ens tala om regler i det här sammanhanget är tveksamt eftersom all anhörighetsinvandring borde upphöra automatiskt om invandringen näst intill upphör från främmande kulturer. När man talar om anhöriginvandring har man redan omedvetet anpassat sig till de begrepp som präglar den extrema invandring vi har idag.

Ur principprogrammet:

”Att av ekonomiska skäl tvingas stanna i ett land där man inte trivs och inte vill leva är destruktivt för såväl landet som för den enskilde individen. Ett aktivt och generöst stöd skall därför ges till de invandrare som önskar återvända till sina hemländer.”

Det har visat sig att invandrare inte reser hem frivilligt i någon större utsträckning även om man ger dem generöst stöd. Alla frivilliga åtgärder för att förmå dem att flytta med är helt meningslösa. Det krävs istället en mer handfast politik och ett viss mått av tvångsåtgärder. Man kan exempelvis meddela en viss grupp av människor som kommit hit som asylanter att deras uppehållstillstånd (och eventuellt medborgarskap) nu kommer att omprövas eftersom det är möjligt att resa hem igen. Staten erbjuder (eller påbjuder) dem vissa humant uppställda villkor som de måste följa. Det är bra för asylanterna att få komma hem och viktigast av allt är att det är bra för den svenska nationen att bli i fas med sig själv igen.

Det mest anmärkningsvärda i principprogrammet är att de talas mycket om invandring, men ingenting om hur man ska rädda den svenska nationen på lång sikt. Inte ett ord om någon politisk inriktning för att kunna höja de svenska födelsetalen och inga åtgärder ens i idéform för att höja den allmänna moralen, öka familjebildningen och förbättra tillvaron för barnfamiljer. Man konstaterar att familjen är viktig, men ingenstans ser man tecken på en vilja att göra något åt det trasiga Sverige som bokstavligt talat sjunker. Front National föreslog en gång att varje hel och stabil familj borde skaffa ett barn extra och få stöd för det. Med det ville de säga att det är bättre att nativiteten höjs inom redan bra familjer och inte ökas som en följd av lösaktigt leverne eller bland människor som inte satsar seriöst på familjebildning med inriktning på ett livslångt äktenskap. Stockholm är den huvudstad i världen som har flest singelhushåll och en av de städer där man skjutit upp sin första graviditet till långt över de trettio. Situationen är alarmerande även om det inte syns i vardagen på annat sätt än att fler främlingar vandrar på våra gator för varje år som går. Familjedelen i programmet illustrerades med ett fint foto av en barnfamilj (det var ett bra grepp att använda foton.) När ryska myndigheter bedrev en kampanj för nativitetsökning illustrerade man sin kampanj med familjer som hade tre barn eller fler för att visa vad som behövs för att rädda Ryssland från sitt demografiska öde.

Här släpar SD efter rejält och om partiet inte lyfter fram ämnet så kanske ingen annan heller gör det. Partiets uppgift borde vara att gå i spetsen för en folkupplysningskampanj om sambandet mellan livsstil och sjunkande nativitet och hjälpa till att hitta vägar till en livsstil som höjer nativiteten. Det kommer att innebära färre kvinnor i karriären och fler kvinnor som är hemma med barnen längre och de kommer att vara bra för samhället. Men om ingen bryr sig om att nativiteten sjunker så kommer den fortsätta att sjunka. SD borde på allvar ta ett grepp om detta så snart det är möjligt. Läget är akut.

Relaterat:

Kandidater till partistyrelsen

Åkesson i Agenda

Vi behöver bli fler

8 svar to “Sverigedemokraternas nya principprogram (förslaget)”

 1. […] valberedning föreslår Kommentar om förslaget till principprogram Åkesson i Agenda Carina Herrstedt vill avskaffa kvinnodagen Therese Borg vill tvinga invandrare […]

 2. […] Sverigedemokraternas nya principprogram (förslaget) […]

 3. Roland said

  Lysande artikel. Men man är inte förvånad att SD försöker anpassa sig nu när de fått chansen i riskdagen (nej, det är ingen felstavning, ha ha).

 4. Tyvärr ganska i linje med det tidigare väl förutom att de kallar sig socialkonservativa vilket är fegt och sossigt. Man är uppenbart rädda för att stå för den nationella termen. Men kanske gör det ändå?

  Jag undrar vad artikelförfattaren ser för alternativ till SD och SvP – ser man en utveckling där SD skulle kunna bli tydligare på det etniska/folkliga planet? Finns det en möjlighet tror ni att SvP skulle kunna tona ned sina anspelningar på rashygien, vilket är en gammal naziformulering, och blir mer accepterade, men samtidigt behålla budskapet att blandförhållanden och folkblandningen över huvud taget kanske inte är någon bra idé och bör motverkas?

  • Elaka Svennen said

   realismnutack:

   – Fegt och sossigt? Tvärtom, min åsikt är att socialkonservatismen befäster snarare SD:s ståndpunkt som ett mitten-radikalt parti med vågmästarroll.

   Socialkonservatismen ger SD trovärdighet i frågor om välfärd, skattetryck etc. Det vidare-utvecklar nationalismen och hjälper SD i ambitionen att bli tredje största parti.

   SvP, fd. NSF? Hur kom dessa nazister på tal? Läs min artikel här förstår du varför du och ingen annan bör ens överväga rösta på SvP:

   https://sverigeidag.wordpress.com/2011/04/13/nazist-sdu-later-oss-inte-va%e2%80%99-med-%e2%80%93-va%e2%80%99-oseriosa-de-e/

   //ES, skribent på Sverige Idag.

   • Den kritiska undertonen i artikeln antyder att de inte är tillräckligt radikala, den beskriver en rad motsägelser – och jag kan instämma. Trots detta är kanske SD ändå det bästa av alla partier där inget håller måttet i invandringsfrågan. Det är inte uteslutande en fråga om reduktion, utan om en långsiktig plan för repatriering för att inte nationen skall slås sönder fullständigt. SD är inne på rätt väg men bör bli tydligare. Socialkonservatism bygger på att ett lands folk är enat kring kärnvärden men den etniska parametern är garanterat inte försumbar; hur Sverige skall enas genom att tvinga oanpassningsbara folkslag att anpassa sig är och förblir en gåta.

    Instämmer helt i att SvP och ND i dess nuvarande form aldrig kommer bli nåt, men med bättre och sundare ledarskap kan de utvecklas, precis som SD har gjort.

  • Elaka Svennen said

   realismnutack:

   – Självklart får ett parti kritik, det hör liksom till demokrati att allt tåls att dryftas.

   Jag har väldigt svårt att se Daniel Höglund & c: o kan göra en Jimmie Åkesson, SD har rest sig sedan de klippte alla anknytningar till nationella rörelsen.

   SvP styrs av samma nazistgäng som under NSF, ”rörelsen” tycks vara en liten egenkär skara av nassarna Danne, Klasse, Björne och Anders i topp.

   Hur nu SvP har tänkt övertyga svenska folket att låta Sverige bli en grym diktatur, kommunisterna har aldrig lyckats få genomslag för den idéen hos allmänheten.

   Och de röda torde ha större grogrund i Sverige än den bruna..

 5. […] Sverigedemokraternas nya principprogram (förslaget) […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: