Sverige idag

Nyhetssida för ansvarsfulla svenskar.

Maria Plass, ännu en moderat politiker som förstör Sverige

Posted by sverigeidag på maj 30, 2011

Varför just moderaterna blivit ett parti som ständigt trampar på svenskarna är lite oklart, men att de går den ekonomiska maktens ärenden känner rätt många till. Moderaternas politik är en politik som låter den ekonomiska makten behandla vanliga medborgare som lort.

Moderaterna fokuserar på att bedriva en parasitär ekonomisk politik som alltid missgynnar de svagaste och i stort sett enbart gynnar mäktiga ekonomiska intressen. Oavsett vilka särpolitiska frågor partiet bedriver så går de alltid den finansiella maktens ärenden och det är aldrig bra för Sverige, även om många inbillar sig det.

Moderaten Maria Plass’ anförande i riksdagen den 20 maj är bara ytterligare ett i raden där arroganta moderata politiker visar upp sin brist på förmåga att fatta vad politiska beslut leder till. Vi ska titta lite på vad hon säger och kommentera det.

Maria Plass:

– Det finns många utmaningar inom EU vad gäller sysselsättningspolitiken, till exempel en åldrande befolkning och att fler måste ges möjlighet att delta på arbetsmarknaden.

Det finns en viktig outnyttjad potential som kan skapa inkluderande hållbar tillväxt i Europa, och därmed också bidra till att bevara och stärka en god sysselsättningsutveckling.

Jag vill lyfta fram tre tydliga områden. Övergången till den en grönare mer hållbart Europa. Utjämnandet av ansvar för arbete och familj mellan kvinnor och män samt välkomnande av nyanlända och deras kompetens och kunskap på den europeiska arbetsmarknaden. En inkluderande hållbar tillväxt inrymmer också insikten att ansvarsfull finansiell stabilitet är grunden till att kunna investera i framtiden, vilket anknyter till Europa 2020 strategins målformulering.

Tanken på att Sverige bör sträva efter att vara ett föredöme harmoniserar med grundförutsättningarna att sysselsättning och arbetsmarknadspolitiken i huvudsak är nationellt utformad. Alliansen är positiv till den öppna samordningsmetoden där Sverige såväl kan lära av, som lära ut till övriga medlemsstater. Det är dock viktigt att den svenska regeringen i det fortsatta EU-arbetet håller emot en utveckling på arbetsmarknadsområdet i en överstatlig riktning. I synnerhet gäller detta värnandet om den svenska modellen i form av respekt för arbetsmarknadens parters autonomi och dom avtal som man träffat med varandra. Samarbet inom den öppna samordningsmetoden bör behålla sin karaktär av fritt tanke- och erfarenhetsutbyte.

Klimatpolitik och jobbpolitik går ofta hand i hand. Fler jobb kan skapas inom de gröna näringarna och det är också viktigt att EU:s medlemsländer för en aktiv politik som stimulerar framväxten av små och medelstora företag. Vi välkomnar de rådsslutsatser som antagits om en sysselsättningspolitik för en konkurrenskraftig, hållbar, resurseffektiv och grön ekonomi.

Centrala utgångspunkter för EU:s politik bör var att varje kvinna och ska ges möjligheter och incitament till att etablera sig på arbetsmarknaden. Tyvärr ser det inte ut så idag. Färre kvinnor än män ges denna möjlighet. Det skulle därför vara önskvärt att kommissionen på ett tydligare sätt lät ett jämställdhetsperspektiv genomsyra även de centrala sysselsättningspolitiska initiativen. Vi beklagar därför att det inte var möjligt att få igenom separata sysselsättningsmål för kvinnor och män inom ramen för Europa 2020-strategin eftersom detta skulle ha tydliggjort vilket fokus som är nödvändigt.

Fru talman. Vi ska ha en arbetsmarknad som är öppen mot omvärlden. Mot bakgrund av behovet att långsiktigt säkra tillgången på arbetskraft är en ökad rörlighet på arbetsmarknaden bra. Europa bör bejaka en öppnare arbetsmarknad både inom unionen men också i förhållande till övriga världen. Inte minst med tanke på vår åldrande befolkning kommer Europas länder att vara i behov av att människor från andra länder vill arbeta i unionens medlemsländer. Detta får självklart inte leda till en konkurrens som bygger på försämrade villkor och större otrygghet. Det är centralt att arbetsmarknadens parters ekonomi och ingångna avtal på arbetsmarknaden respekteras inom EU och att alla former av social dumpning motverkas. Integrationspolitik är ett område där både Sverige och övriga medlemsstater har anledning att intensifiera sina ansträngningar. Integration är i första hand medlemsstaternas ansvar. Utskottet har ansett att en förstärkning av arbetsförmedlingens ansvar och betoning av dom nyanlända, som individer, som den svenska etableringsreformen inneburit är viktiga steg på väg mot förbättrad integration. Men mer kan och bör göras. Även i övrigt kräver den demografiska utvecklingen att outnyttjad arbetskraft i medlemsländernas ekonomi bättre tas tillvara och att alla människor ges chansen att bidra i en arbetsgemenskap. Vi anser att tröskeln in på arbetsmarknaden måste sänkas för t.ex. funktionsnedsatta. Personer med funktionsnedsättningar bör ha samma rätt som alla andra att delta i arbetslivet.

Socialdemokraterna har i arbetsmarknadsutskottet lämnat avvikande mening. Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet har lämnat särskilda yttranden. Samtliga av dessa partier tar upp ett antal EU-specifika frågor inom arbetsmarknadsutskottets områden. Utskottet har berört många av dessa frågor tidigare, bl.a. här i kammaren och i andra sammanhang. Andra bereds just nu och kommer att debatteras här inom de närmaste veckorna.

Maria Plass föraktar Sverige

Att våra riksdagspolitiker inte har några som helst vettiga politiska förslag att komma med bevittnar vi varje dag. Istället låter allihop nästan som Maria Plass. De läser upp något som mest är en upprepning av alla de meningslösa fraser vi hört om och om igen till leda. Det är inget nytt, det är skåpmat och det är struntprat och varje uttalat ord visar häpnadsväckande kunskapsbrister och förakt mot den svenska nationen.

Varje gång politiker som Maria Plass uttalar sig visar de också hur inkompetenta de är. De manifesterar själva att de aldrig uträttat något annat än att ta emot de höga löner och andra förmåner som riksdagsarbetet ger dem. De är marionetter åt Europaunionen på samma sätt som de gamla kommunisterna var marionetter åt Sovjetunionen. Eller som de nazi-sympatisörer som villl se mer tyska förtag och mer tysk kultur i Sverige. De är alla samma andas barn när de går ärenden åt främmande intressen. Likheten syns i brist på lojalitet till den egna nationen som gränsar till rent förakt. Moderater som Fredrik Reinfeldt och Anders Borg och Folkpartister som Barbro Westerholm och Erik Ullenhag har mycket tydligt gått i spetsen för samma slags förakt för den egna nationen som många andra före dem uppvisat. Vidkun Quisling är den som mest av alla fått symbolisera uppgivandet av nationellt självstyre till förmån för en främmande politisk kraft. Han släppte in nazisterna, moderaterna lät EU ta över Sverige och släpper in hundratusentals främlingar varje år. Många politiker i rikdagen har redan överträffat Vidkun Quislings gärningar många gånger om. Maria Plass tillhör samma skara.

Hon säger:

– Det finns många utmaningar inom EU vad gäller sysselsättningspolitiken, till exempel en åldrande befolkning och att fler måste ges möjlighet att delta på arbetsmarknaden.

Hon inleder alltså med att konstatera att människor inom EU har ”en åldrande befolkning”, något som varje generation har och har haft var i världen de än finns. Åldrande befolkningar finns överallt.

Maria Plass:

– Det finns en viktig outnyttjad potential som kan skapa inkluderande hållbar tillväxt i Europa, och därmed också bidra till att bevara och stärka en god sysselsättningsutveckling.

Vad kan då ”en viktig outnyttjad potential” vara? Det kan inte vara särskilt svårt att förstå det när man hör en moderat tala. De älskar nämligen att utnyttja, i det här faller handlar det om människor de vill utnyttja. Och mycket riktigt. Inlindat i lite annat kommer det:

Utjämnandet av ansvar för arbete och familj mellan kvinnor och män samt välkomnande av nyanlända och deras kompetens och kunskap på den europeiska arbetsmarknaden.

Förstår någon vad hon säger? Hon upprepar nämligen moderaterna nya ideologi som går ut på att kvinnor i högre grad ska tvingas ut i arbetslivet. Moderaterna kommer i fortsättningen att försvåra för kvinnor att kunna vara hemma med sina barn. De har för avsikt att skapa ett ekonomiskt system som gör det svårare för vanliga inkomsttagare att ha råd med barn. Det ska inte längre vara möjligt att vara hemma med sina barn – om man inte är mångmiljonär förstås.

Nyanlända, som Ephrem Tadele Yohannes kanske?

Moderaterna struntar i den framtida nationens väl och ve. De går bara finansmaktens och EU:s ärenden, de struntar i om Sverige bebos av svenskar eller afrikaner eller robotar, bara de håller käften och jobbar häcken av sig. Varje gång moderata beslut antas i vår riksdag så förlorar Sverige en del av sin själ. Vi förlorar en bit av hela det paket som en gång var Sverige –  där medmänsklighet, nationell solidaritet, yttrandefrihet och nationell gemenskap var grundstenar.

Moderaterna klampar på likt slavdrivare som ska tvinga folk att underkasta sig slaveriliknande villkor i något av den globala företagarsfärens underställda företag där regler finns för allt från etnisk mångfald till genusförståelse.

Men mest av allt ska vi förstå att acceptera ”nyanlända”, ett nytt begrepp som förut kunde vara flyktingar eller arbetskraftsinvandrare. Som den observante märker byter etablissemanget bara ut orden när allmänheten tröttnat på något. När allmänheten inte orkar med alla flyktingar och anammar Sverigedemokraternas argument om att det är bättre att hjälpa dem plats än i vårt land, så byter man fot, man ändrar lite på begreppen. Nu är det inte ”flyktingar” vi tar emot det är ”migranter”, legala eller illegala, från Norge, Somalia eller Afghanistan. Alla klumpas ihop för att vi inte ska förstå att det är skillnad på folk och folk.

Nyanlända är således ett helt neutralt begrepp som kan innefatta vad som helst. En brutal mördare som Ephrem Tadele Yohannes från Etiopien eller ett ”ensamkommande flyktingbarn” som är 20 år, röker och bär skägg. Eller en trevlig norrman som vill flytta till Sverige. Åt skogen med sådana nyspråksbegrepp! Använd dem inte! Använda egna!

Maria Plass svamlar vidare

– Centrala utgångspunkter för EU:s politik bör var att varje kvinna och ska ges möjligheter och incitament till att etablera sig på arbetsmarknaden. Tyvärr ser det inte ut så idag.

Här handlar det om att Europaunionen genom sina lydiga Quislingar i den nationella parlamenten ska framtvinga en helt ny politik inom flera områden. Just i det här fallet har moderaterna redan antagit denna politik fullt ut nu när de har för avsikt att tvinga ut alla kvinnor i arbetslivet. På sikt kommer också kvinnor som är hemmavarande med barn att tvingas börja arbeta tidigare eftersom de får försämrade ekonomiska villkor om de är hemma. Den här nya politiken kommer att göra det svårare för familjer, det kommer att födas ännu färre svenskar med en politik av det här slaget. Och det kommer bli svårare för många unga att bilda familj, redan nu är trycket hårt på dem, det är svårt att få bostad, svårt att få lån till bostad, svårt att få fasta arbeten, studietiden har förlängts och därmed skjuts familjebildningen upp flera år. Redan nu är genomsnittsåldern för förstföderskor i Stockholm 38 år, högst i landet, och efter det hinner de inte med så många fler barn. Politiker som Maria Plass bär skulden till detta. Det är hon och hennes moderater som försvårar för unga att bilda familj och försämrar möjligheterna för dem att föda fram nya generationer svenskar. Ja, det är ditt fel Maria Plass. Du är en av de skyldiga till att det går så illa för Sverige. Och eftersom du är så politiskt inkompetent, ja rent ut sagt korkad, om inte en politisk idiot, så förstår man att du kan yttrande följande:

Vi ska ha en arbetsmarknad som är öppen mot omvärlden. Mot bakgrund av behovet att långsiktigt säkra tillgången på arbetskraft är en ökad rörlighet på arbetsmarknaden bra. Europa bör bejaka en öppnare arbetsmarknad både inom unionen men också i förhållande till övriga världen. Inte minst med tanke på vår åldrande befolkning kommer Europas länder att vara i behov av att människor från andra länder vill arbeta i unionens medlemsländer.

Maria Plass lever i en skyddad verkstad

Moderata politiker kan verkligen konsten att överträffa sig själva i dumhet.  Här upprepar Maria Plass politiska fraser som, när de omsätts i praktisk politik, orsakar svåra skadeverkningar på de flesta samhällen. Det har vi dessutom redan sett många bevis för.  Men Maria Plass lever i en egen verklighet, hon lever i en skyddad verkstad och har ingen kontakt med resultatet av den politik hon förordar. Hon blundar också helt och hållet för att det finns en stor opinion som inte vill ha hennes politik, varken lokalt eller nationellt. Tyvärr blir vi påtvingade en sådan politik av hänsynslösa moderater som just Maria Plass.

”En arbetsmarknad som är öppen för omvärlden” är en omskrivning för att de struntar i om svenskarna får jobb eller inte i konkurrens med utländsk, billigare men inte lika bra, arbetskraft i Sverige.

Att kinesiska, franska eller andra företag tar över mer av vår infrastruktur och ökar ägandet i Sverige gynnar dem, men det gynnar inte oss. När ett kinesiskt företag tagit över driften av Stockholms tunnelbana har det inte bara gått långt i självuppgivenhet, det bottnar ju i politiska beslut där politiker i riksdagen överger sitt land och sitt folk helt och hållet. Moderaterna vill alltså inte bara öppna för massimport av billig arbetskraft, vilket de redan påbörjat med skrämmande resultat, utländska företag ska också köpa in sig i vårt samhälle och äga mer och mer av det. Återigen hackar vi av bit för bit av vårt eget land och det är moderaterna som håller i bilan. Kina blir starkare med Reinfeldts hjälp och Sverige blir bara en marknadsplats där man köper och säljer, arbetar och dör. För leva det ska man inte hinna göra i Reinfeldts Sverige, framför allt ska man inte föda fram nya generationer svenskar. Och om man nu lyckas med det ska man inte hinna umgås med dem, de ska tas hand om av lettiska barnflickor istället för av sina egna mödrar. Det är en sjuk politik som Reinfeldts moderater spyr ut över Sverige och svenskarna.

Maria Plass förakt mot Europa

Maria Plass förakt sträcker sig längre än till att förakta svenskarna, hon föraktar också alla européer och tar gärna på sig uppgiften att förråda hela Europa genom att kräva ”Europa bör bejaka en öppnare arbetsmarknad både inom unionen men också i förhållande till övriga världen”. Hon vill att européerna ska bytas ut mot andra folk och har inte ett uns av skam i sin stora tröga kropp när hon framför det kravet. Förmodligen är hennes uttalanden delvis ett resultat av total oförmåga att begripa sammanhangen mellan ett teoretiskt modellbygge och dess praktiska utövning. Det är med hennes politik vi redan nu ser hur delar av Europa förfaller och blir islamiserat, hur brottsligheten breder ut sig och hur föraktet mot politiker som förordar självständig nationell politik förtrycks. Det är också sådana som Maria Plass som skulle behöva verbalt motstånd inför öppen ridå och avslöjas som de fåntrattar de är. Sven-Olof Sällström från Sverigedemokraterna bemötte till henne lite lätt och hon kom ur balans direkt. Ett mera kraftfullt bemötande skulle få henne att  framstå som den uppblåsta nolla hon är.

Varför Maria Plass, ska Europa öppna för mer arbetskraft från andra världsdelar, när det redan råder stor arbetslöshet i många länder och konkurrensen inom många branscher redan är stor? Vad vill du egentligen åstadkomma? Det enda du gör är att du upprepar politiska fraser som andra har tänkt ut åt dig. Du vet ingenting, du kan ingenting, men du kan läsa upp en text med politiska förslag som skadar Sverige och Europa. De många stora nationella partierna i flera europeiska länder, där de i många fall är större än ditt parti, är en sund reaktion mot människor av din sort. De har redan hört sådana som du prata strunt och vet att med din politik skadas varje europeiskt land. Det fattar också väljarna i länder där yttrandefriheten fungerar någorlunda och därför bojkottar de sådana som dig.

Sedan framför du det som dina partikollegor har upprepat som ett mantra:

”Inte minst med tanke på vår åldrande befolkning kommer Europas länder att vara i behov av att människor från andra länder vill arbeta i unionens medlemsländer. ”

Vad du och dina förvirrade politiska kollegor i alliansen menar är att det råder en demografisk obalans i många europeiska länder inklusive Sverige. Men varken du eller en någon annan riksdagsman har någonsin försökt göra något åt detta. Inte ett enda politiskt förslag har ni kommit med för att stärka familjerna och öka nativiteten. Inte ett enda! Det är ytterligare en faktor som bevisar er brist på politisk insikt. Ni är inkompetenta! Ni försöker inte lösa några problem i Sverige, ni klagar bara på att det finns problem. Men ni gör ingenting åt dem. Ni har inte gjort något åt det eskalerande våldsutvecklingen och ingenting för att det ska födas fler svenska barn i Sverige. Ingenting! Istället vill ni att andra ska lösa de problem ni har skapat.

Maria Plass lever i en låtsasvärld

För att råda bot på ”bristen på arbetskraft” – en brist som inte ens är verklig – vill ni importera människor från hela världen. Men om det nu saknas kompetent yrkesfolk inom vissa branscher, varför har ni inte anpassat utbildningen efter arbetsmarknadens behov? Jo därför att ni hellre sitter och snackar skit om SD och invandringskritiker än att lösa några inhemska problem. Ni uppbär hög lön men ni förtjänar inte ett öre av den. Du Maria Plass och dina partikollegor inom moderaterna älskar att frossa i goda middagar, bo i helvita reservat och vara låtsaskulturella när ni kryddar maten med sambal oelek eller någon annan god krydda och tror att er invandringspolitik är lika smakfull som maten ni äter. Men i er förvirrade låtsasvärld blandar ni ihop alla bregrepp. Ni spelar golf och bor i helvita områden, ni kör dyra bilar och ni gillar lyx och materiella ting. Samtidigt föraktar ni det svenska, ni föraktar vår historia och förlöjligar vårt kulturella arv, som ni inte ens känner till, ni hånar era egna förfäder om de var stolta, fattiga och svenska, men ni hyllar dem om de var invandrare. Ni föraktar våra förfäder för att de levde enkelt och hade det svårt. Ni trampar på deras tunga slit genom att sälja ut det land de arbetade för. De slet ut sig för att de ville att deras ättlingar skulle få ha de bra. Men många av deras ättlingar är idag landsförrädare som säljer ut landet till alla som vill köpa det. Maria Plass är just en sådan person, en hänsynslös människa som föraktar tidigare generationers slit och arbetar på att slå sönder resterna av det land de lämnade efter sig. Deras välskötta landskap, deras bondgårdar och torp har ödelagts för att du och dina politikerkollegor hellre importerar undermåliga livsmedel än låter våra bönder producera eget av bra kvalitet. Ni lägger ned allt som är bra eller säljer ut det för en billig penning. Ni är Judas i kubik!

Vi tänker inte låta Maria Plass förstöra Sverige mer

Dessutom så har ni fräckheten att hämta människor från andra kulturer till våra länder, när de i själva verket behövs hemma. Ni lockar hit dem med löften om guld och gröna skogar för att uppfylla era sjuka politiska visioner av en gränslös ”öppen” värld. Det är just deras egna hemländer som behöver utveckling och framsteg, varför ska vi då stjäla deras folk? Är det för att ni moderater är specialister på att ”utnyttja” folk?

Du tillhör en särskild sorts människotyp Maria Plass. Den typ av människa som när de förstört de egna landet inte tar ansvar för vad de ställt till med. Varför har inget politiker tagit ansvar för brottsutvecklingen i Sverige? För morden och våldtäkterna som drabbar vanliga människor, inte minst många kvinnor som är svårt utsatta i det Nya Otrygga Sverige som du är med och skapar.

Den typ som du representerar finns även i andra länder. Oavsett om landet har 300 000 invånare, 3 miljoner invånare, 30 miljoner invånare eller 300 miljoner invånare så finns din sort där. De säger alltid att man måste öppna gränserna och släppa in massor av folk från andra världsdelar. Men de säger det därför att starka lobbygrupper som verkar för ökad internationalisering säger det. Och då kommer sådana som du, människor utan självinsikt och kunskap om en sådan politiks konsekvenser, och upprepar deras fraser.

Men Maria Plass, vi tänker inte låta sådana som du förstöra Sverige mer. Det politiska motståndets tid är här och det du säger ska inte längre kunna stå oemotsagt. Dina dumheter ska vi kommentera och din politik ska vi göra småsmulor av och mata drakarna med så att de självdör.

CC

2 svar to “Maria Plass, ännu en moderat politiker som förstör Sverige”

  1. Hans Nilsson said

    Moderaterna oavsett om de kallar sig gamla eller nya eller arbetarparti kommer alltid att se till kapitalets bästa.
    De slänger till folket lite småsmulor i form av jobbskatteavdrag för att få röster. detta har de varit framgångsrika med. Man måste ställa sig frågan hur länge skall folket gå på denna FINT?

  2. Observer said

    Svensken behöver förmyndare , obotligt sjuk . Bara en katastrof kan rädda landet så illa är det .

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: